VEZEME VÁM NOVOU ŠANCI

Projekt VEZEME VÁM NOVOU ŠANCI

je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

 

Prioritní osa:   2 – Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory: 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00005

Cílová skupina: Uchazeči nebo uchazečky o zaměstnání pečující o dítě ve věku do 15 let

Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2013

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2015

Realizátor: ExVA s.r.o.

 

ExVA s.r.o. je vzdělávací a poradenská společnost, která se zaměřuje na poskytování pomoci a služeb klientům z řad široké veřejnosti, uchazečům a zájemcům o zaměstnání, zaměstnavatelům. Snaží se pružně reagovat na potřeby trhu práce nabídkou rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, skupinovou i individuální výukou. Vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT ČR, MPSV nebo MV ČR. ExVA s.r.o. se od roku 2007 aktivně zapojila do realizace projektů spolufinancovaných z ESF jako subdodavatel rekvalifikačních kurzů a pracovní diagnostiky a získala dostatek zkušeností s cílovými skupinami, poznala jejich potřeby a současně dispozice. V současné době má zkušenosti s realizací několika projektů mezi nimi např. Šance pro Děčínsko, Jedeme k Vám či Mobilní asistenční centrum, které ve vytipovaných oblastech poskytuje služby účastníkům a dojíždí za nimi do místa bydliště.

Informace o společnosti naleznete na www.exva.cz.

 

Cíle projektu

Při využití vzájemně navazujících, vzdělávacích a poradenských aktivit správně a pozitivně nasměrovat účastníky projektu a pomoci jim tak získat nové vědomosti a dovednosti s cílem zvýšit jejich postavení na trhu práce v regionu Českolipska. Součástí aktivit je zřízení MOBILNÍHO CENTRA PRÁCE, v němž budou poskytovány informace, služby poradců a specialisty trhu práce. 25 účastníků bude umístěno do zaměstnání, z toho 12 pracovních míst bude podpořeno dotací v celkové výši 140.000,-Kč na jedno pracovní místo, 1 účastník by měl zahájit samostatnou výdělečnou činnost a 12 účastníků by mělo být uplatněno na nedotovaných pracovních místech.

 

 

Projekt je určen pro každého, kdo

 • je uchazečem o zaměstnání (je veden v evidenci úřadu práce) a pečuje o dítě mladší 15 let

 

 

Způsob přihlášení je jednoduchý

 • osobně na adrese ExVA s.r.o., Hrnčířská 2985, Česká Lípa
 • telefonicky 775 873 141
 • e-mailem ceskalipa@exva.cz
 • kontaktní pracovník Kateřina Sládková, Martina Klozová

 

 

Základní princip projektu

Projekt nabízí vybrané CS, která se nemůže z různých důvodů účastnit podobných aktivit mimo své bydliště (zajištění péče o dítě), komplex provázaných poradenských, vzdělávacích a asistenčních služeb v oblasti TP a zvýší dostupnost těchto služeb pro účastníky prostřednictvím činnosti MOBILNÍHO CENTRA PRÁCE (MCP). Určitým novým a potřebným prvkem je cílená podpora a vzdělávání v oblasti finančně sociální (boj proti předlužení).

 

 

V průběhu realizace projektu je účastníkům k dispozici:

 

Mobilní centrum práce, které poskytuje

 • služby poradců a specialistů trhu práce
 • pomoc při zpracování a aktualizaci životopisu
 • osobní počítač, internet a kancelářskou techniku k vyhledávání pracovních nabídek, zpracování dokumentace, tisku a kopírování
 • přehled o rekvalifikačních kurzech a dalších možnostech vzdělávání včetně jejich zajištění
 • informace o volných pracovních místech v regionu a pomoc při jejich sjednání.

 

 

 

E-poradna, která nabízí možnost online kontaktu s odborníky při řešení konkrétních problémů a složitých životních situací (např. právní a finanční poradenství – zdarma). Realizací e-poradny bude dán prostor pro on-line diskusi a konzultace mimo jednotlivé vzdělávací programy a opět bez nutnosti dojíždění. Přínos je také v tom, že se účastníci postupně seznamují s dalšími moderními a dostupnými formami komunikace s okolím.

 

 

 

Aktivity projektu

 • Vstupní modul

Vzájemné seznámení, seznámení s obsahem a aktivitami projektu, navázání oboustranné spolupráce, vysvětlení potřeb a určení základních cílů, kterých chce účastník dosáhnout.

 

 • Pracovně – osobnostní diagnostika

Získání základní charakteristiky účastníků, poznání jejich dovedností a schopností, motivace, definování vhodného směru pro další profesní rozvoj, stanovení cílů a priorit a následné určení vhodného rekvalifikačního kurzu, praxe, pracovní pozice.

 

 • Modul rozvoje schopností pro trh práce

Blok aktivit zaměřených na zlepšení sebeprezentace účastníka. Soustředí se zejména na rozvoj sociálních a komunikačních schopností a dovedností. Obsahem je i znalost právního a finančního minima.

 

 • Modul orientace na trhu práce

Blok aktivit, které posílí orientaci na trhu práce. Je zaměřený na schopnost praktického vyhledávání pracovních nabídek a orientaci na portálu MPSV.

 

 • Rekvalifikační kurzy

Účastníci si v průběhu projektu mohou zvolit rekvalifikační kurz, který zvýší jejich šance na získání uplatnění na trhu práce nebo je připraví na zahájení podnikatelské činnosti. Kurzy nejsou dopředu specifikované, vycházejí z potřeb trhu práce a možností účastníka. Zaměření může být různé od zahradnických prací po zvýšení počítačových dovedností na úroveň ECDL (European Computer Driving Licence = Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem).

 

 • Praxe a exkurze

Odborné praxe budou zajištěny v souvislosti s realizací rekvalifikačních kurzů. Budou odpovídat znalostem a schopnostem účastníků a budou přímo souviset s předpokládaným směrem budoucího uplatnění na TP. Nabízeny budou také exkurze jako možnost poznání zaměstnavatelů v regionu, seznámení se s požadavky i navázání případných kontaktů.

 

 • Zprostředkování zaměstnání

V průběhu projektu bude minimálně 25 účastníkům zajištěno pracovní místo, z toho 12 může být podpořeno formou příspěvku zaměstnavateli na úhradu mzdových nákladů (výše příspěvku max. 14.000,-Kč po dobu 10 měsíců).

 

 

Zaměření a rozsah projektu

Projekt je realizován od května 2013 a bude probíhat po dobu 21 měsíců. Do projektu se postupně zapojí 80 účastníků z uvedené cílové skupiny. Do každého z 5 samostatných běhů vstoupí 16 účastníků.

Projekt bude realizován v pěti lokalitách Českolipska, vhodně vytipovaných v regionech s nízkou dopravní obslužností a vysokou nezaměstnaností. Jedná se o místa, do kterých mají blíže i lidé z odlehlých míst, kteří nemají stejné podmínky a šance jako lidé z dostupných a průmyslových lokalit.

 

 • Doksy – pokryje jihovýchodní oblast regionu. Do této lokality mají snazší přístup i lidé z menších okolních obcí, pro které by bylo dojíždění do České Lípy časově i organizačně (ve spojení s péčí o rodinu) náročné.
 • Mimoň – pokrývá východní oblast regionu. Vhodná spádová oblast pro místa – Zákupy, Stráž pod Ralskem, Ralsko a okolní obce.
 • Cvikov – je spádovou oblastí pro lokality Jablonné v Podještědí, Brniště, Sloup v Čechách. Pokrývá severní oblast regionu.
 • Nový Bor – dosažitelná oblast pro účastníky z Žandova, České Lípy, Kamenického Šenova a přilehlých obcí. Je to severozápadní část regionu.
 • Dubá – nejjižnější část regionu. Pro přilehlé okolní obce je logickým centrem s dostatečnou dopravní obslužností.

 

 

Doprovodná opatření

Po celou dobu aktivní účasti v projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření. Jedná se o příspěvek na stravu, veřejnou dopravu, péči o osobu blízkou a příspěvek na doplnění vzdělávacích požadavků rekvalifikace (výpis z rejstříku trestů, náklady na zdravotní prohlídku, hlídání dítěte, apod.). Tato opatření směřují k odstranění bariér, které mohou bránit účastníkům v účasti v plánovaných aktivitách a k podpoře rovných příležitostí.

 

Hodnoty indikátorů

Projekt počítá s podpořením 80 účastníků, rozdělených do 5 běhů projektu. Do každého projektu nastoupí 16 účastníků.

Počet nově vytvořených pracovních míst je 13, z toho 12 pracovních míst bude podpořených příspěvkem zaměstnavateli na úhradu mzdových nákladů a 1 pracovní místo pro sebe vytvoří sám účastník při zahájení samostatné výdělečné činnosti. Projekt dále počítá s uplatněním dalších 12 účastníků na volná pracovní místa již bez možnosti příspěvku zaměstnavateli na úhradu mzdových nákladů. Celkem tedy bude uplatněno 25 osob.

Dalším sledovaným indikátorem v projektu je počet úspěšných absolventů kurzů celkem. Cílem je 117 osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity. Hodnota je složena z následujících počtů: úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů – 45 z 50 realizovaných rekvalifikací a úspěšní absolventi modulu rozvoje schopností pro TP – 72 z 80 účastníků projektu.

Realizační tým projednal a seznámil řadu subjektů s podstatou a cílem projektu (dotazníkové šetření), zejména záměr realizace s vedením obcí v regionu (místní zastupitelstva, starostové nebo jejich zástupci, úřady místní samosprávy).

V regionu byly vytipovány obce (mikroregiony), v nichž by bylo vhodné projekt realizovat a kde by mohl mít vliv na vytváření vhodnějšího prostředí a podmínek pro cílové skupiny a tím dosáhnout zvýšení jejich zaměstnatelnosti.

Společnost má řadu zkušeností s realizováním předchozích projektů a díky tomu může využít již zavedené kontakty se zaměstnavateli. Po celou dobu realizace projektu bude realizační tým neustále v těsném kontaktu s místními zaměstnavateli, bude sledovat jejich poptávku a nabídku po zaměstnancích, jejich požadavky na pracovní znalosti a zkušenosti a pomocí individuálních aktivit a inovativních metod (e-poradny) bude předávat tyto informace účastníkům projektu. Po celou dobu také bude připraven prostřednictvím mobilního centra práce podpořit účastníky při oslovování zaměstnavatelů. Nedílnou součástí této podpory budou také další klíčové aktivity projektu, jako jsou odborné praxe a možnosti exkurzí, díky nimž mohou účastníci získat a později prohloubit své kontakty se zaměstnavateli.

 

 

 

Termíny jednotlivých běhů

 

 1. běh:

červen 2013                         výběr účastníků

pracovně osobnostní diagnostika

individuální podpora a poradenství

modul rozvoje schopností pro trh práce

modul orientace na trhu práce

rekvalifikační kurzy

praxe a exkurze

podpora uplatnění

 

 1. běh:

srpen 2013                           výběr účastníků

pracovně osobnostní diagnostika

individuální podpora a poradenství

modul rozvoje schopností pro trh práce

modul orientace na trhu práce

rekvalifikační kurzy

praxe a pracovní ochutnávky

podpora uplatnění

 

 

 1. běh:

září 2013                               výběr účastníků

pracovně osobnostní diagnostika

individuální podpora a poradenství

modul rozvoje schopností pro trh práce

modul orientace na trhu práce

rekvalifikační kurzy

praxe a pracovní ochutnávky

podpora uplatnění

 

 

 1. běh:

listopad 2013                       výběr účastníků

pracovně osobnostní diagnostika

individuální podpora a poradenství

modul rozvoje schopností pro trh práce

modul orientace na trhu práce

rekvalifikační kurzy

praxe a pracovní ochutnávky

podpora uplatnění

 

 

 

 1. běh:

prosinec 2013                     výběr účastníků

pracovně osobnostní diagnostika

individuální podpora a poradenství

modul rozvoje schopností pro trh práce

modul orientace na trhu práce

rekvalifikační kurzy

praxe a pracovní ochutnávky

podpora uplatnění