SPRÁVNÝ SMĚR

Výzva: 03_16_061 – Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR
Prioritní osa:
03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003078
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Místo realizace: Liberecký kraj, okres Česká Lípa
Kontaktní místo: ExVA s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa
Kontaktní pracovník: Martin Karhánek
Telefon: 739 433 298
e-mail: karhanek@exva.cz

Pro koho je projekt určen:

Do projektu může vstoupit osoba pečující o dítě do 15 let, ať jde o ženy na mateřské dovolené, osoby čerpající rodičovskou dovolenou, zaměstnané, ohrožené ztrátou zaměstnání, nezaměstnané, v evidenci Úřadu práce, pěstouny, obecně rodiče. U každé z těchto osob najdeme vhodný způsob začlenění do aktivit projektu.

 

Cíle projektu:

Projekt si dává za cíl svou realizací podpořit vstup, resp. znovu začlenění či udržení osob CS na TP v regionu, využitím znalosti problematiky CS a za podpory komplexního působení, motivovat CS ke změnám v oblasti rozvoje osobnosti pro TP, změnám v osobním vzdělávání formou získávání či rozšiřování kvalifikace, udržitelnosti zaměstnání i získávání výraznější praxe v přístupu k zaměstnání.

 

Aktivity projektu:

Vstup cílové skupiny do projektu

Vstupem do projektu se rozumí informační schůzka, během které zájemce o účast v projektu obdrží veškeré potřebné informace k tomu, aby o své účasti rozhodl. Úkolem realizačního týmu projektu je seznámit s plánovanými aktivitami, možnostmi a výhodami účasti. Hledat a najít spojnice mezi potřebami a požadavky zájemce a možnostmi naplnění, které projekt nabízí. V případě souladu je po podpisu dohody o účasti v projektu účastník zařazen do sjednaných aktivit. Součástí této aktivity bude následná Pracovně osobnostní diagnostika a sestavení Akčního plánu. Informační schůzky budou probíhat průběžně po dobu prvních deseti měsíců realizace projektu (do října 2017) v prostorách Centra podpory v budově České Spořitelny na adrese Hrnčířská 2985 v České Lípě. Cílem je zařadit 50 účastníků, resp. účastnic.

 

Motivační a školící aktivity

Tato aktivita je koncipována jako období, ve kterém mají účastníci možnost zúčastnit se řady seminářů, jejichž cílem je seznámení se s konkrétní problematikou. V případě evidence účastníka na ÚP se předpokládá účast minimálně v seminářích, zaměřených na zlepšení postavení na trhu práce a s tím související problematiku. Koncepce seminářů je však volena tak, aby naplnila potřeby i ostatních účastníků (zaměstnaní, ohrožení ztrátou zaměstnání, neaktivní). Klíčová aktivita bude probíhat v první polovině projektu, po dobu 12 měsíců. Během nich bude zorganizován každý seminář několikrát, dle vyhodnocených požadavků a potřeb účastníků. Volena bude forma menších skupin (cca 5 osob). Možnost je tak i lépe cílit specifika ze zvoleného tématu, soustředit se např. na pozici rodiče předčasně navracejícího se na trh práce apod.

Jednotlivá témata seminářů:

 1. Moje postavení na trhu práce (pracovněprávní problematika, rovné příležitosti, motivace, ukončení a zahájení PP, flexibilní formy práce)
 2. Orientace na trhu práce (vyhledávání uplatnění, postup oslovení zaměstnavatele, pohovor a výběrové řízení)
 3. Osobní portfolio, životopis a průvodní korespondence
 4. Komunikace (komunikační techniky, nácviky, rodina, sociální vazby)
 5. Sebeprezentace a image (vizážistika a barvové poradenství)
 6. Time management (metody, rozvržení a hospodaření s časem, GTD)
 7. Digitální gramotnost (práce s IT, chytrým telefonem, internet, bezpečnost, státní správa)
 8. Finanční gramotnost (rodinný rozpočet, půjčky, dluhy)

Rozsah jednotlivých témat je stanoven na 4 hodiny na téma a den. Minimální rozsah pro účastníka je 4 dny, témata, maximálně pak 8. K aktivitě obdrží každý účastník potřebné materiály.

 

Odborné vzdělávání

Určení a poskytnutí konkrétního kurzu bude vycházet z výsledků předcházejících aktivit (pracovně osobnostní diagnostika) a směřuje ke zvýšení kompetencí nezbytných pro zlepšení postavení na trhu práce. Kurzy budou zaměřeny na oblast služeb, administrativy, sociálních služeb a dalších obslužných, řemeslných činností. Opodstatněnost navržených kurzů pro účastníky bude průběžně vyhodnocována a zvažována, nelze přistupovat pouze na požadavky účastníků, ale je nutné přihlížet především na důvody zařazení do konkrétního kurzu z pohledu následné uplatnitelnosti na TP, potřeb zaměstnavatelů. Do projektu jsou navrženy i kurzy pro získání řidičského oprávnění sk. B, které by měly posílit dopravní možnosti účastníků z odlehlých lokalit regionu.

 

Pracovní zkušenosti

Cílem je zvýšit uplatnitelnost účastníků, získání pracovních zkušeností, návyků, prokázání dostatečné motivace, zájmu o danou pracovní pozici, ověření získaných dovedností v rámci absolvování předchozích aktivit projektu, prezentace účastníka před zaměstnavatelem.

Praxe budou zajištěny jako součást akreditovaného rekvalifikačního kurzu a jejich délka je odvozena od hodinové dotace praktické části konkrétního kurzu. Půjde o kurzy, během kterých je v osnově plánována praktická výuka (nejčastěji v oblasti služeb a sociální oblasti).

Pracovní trénink je koncipován jako aktivita, která bude sjednána se zaměstnavatelem v rozsahu cca 60 hodin. Tyto pracovní zkušenosti by měly vést k pozitivní prezentaci znalostí a dovedností účastníka a usnadnění navazující komunikace se zaměstnavateli.

 

Podpora uplatnění

Během realizace projektu bude se zaměstnavateli zprostředkovávána možnost uplatnění s cílem zajistit účastníkům déletrvající pracovní uplatnění. Součástí jsou i pro vybrané zaměstnavatele příspěvky na mzdové náklady (tzv. dotace). Varianty čerpání budou vždy sjednávány se zaměstnavatelem již v přípravné fázi uplatnění (či udržení) pracovního místa. Cílem bude maximalizace pozitivního dopadu na účastníka, tzn. sjednání co nejvýhodnějších podmínek z pohledu dlouhodobého udržení místa. Forma úvazku může být flexibilní DPP, zkrácený úvazek DPČ, standardní pracovní smlouva s úvazkem 1,0 a různou délkou a výší čerpání podpory, pracovní smlouva na zkrácený úvazek a variabilním rozvržením výše podpory apod.

 

Celým průběhem aktivní účasti v projektu se bude prolínat individuální podpora, zaměřená na poradenství, zvyšování kvalifikačních předpokladů, v případě potřeby pak zajištění pomoci odborníků na potřebná témata (pracovněprávní, finanční či psychologické poradenství).

 

Doprovodná opatření:

Po celou dobu projektu bude možnost čerpat z těchto doprovodných opatření:

 • Cestovné bude hrazeno účastníkům, kteří nemají trvalé bydliště v místě konání jednotlivých aktivit, a to ve výši 100% nákladů, které účastník vydá za cestovné (veřejná doprava).
 • Úhrada nákladů na péči o dítě (zajištění péče o děti během aktivit).
 • Příspěvek na potvrzení o zdravotní způsobilosti pro potřeby aktivit.

Příspěvky budou proplaceny oproti doloženým dokladům o zaplacení.