ŠANCE PRO DĚČÍNSKO

Projekt ŠANCE PRO DĚČÍNSKO

je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

 

Prioritní osa:   2 – Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory: 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00254

Cílová skupina: Uchazeči nebo uchazečky o zaměstnání pečující o dítě ve věku do 15 let

Zahájení realizace projektu: 01.04.2011

Ukončení realizace projektu: 31.03.2013

Realizátor: ExVA s.r.o.

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem je podpora snižování nezaměstnanosti v regionu Děčínsko, formou motivace, cíleného vzdělávání, podporou nových PM a poskytováním poradenských a vzdělávacích aktivit CS: UoZ a ZoZ. Cílem je také pozitivně motivovat účastníky k vlastnímu vzdělávání pro šanci na TP, přehodnocení přístupu, využití nové (a možná i poslední) šance na zvýšení kvalifikace. Tento cíl bude naplněn především vhodně zvolenými aktivitami. Specifickým cílem je vytvoření MÍSTA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, které zajišťuje komplexní poradenské, vzdělávací a asistenční služby CS, zaměřené na potřeby regionu. MPP bude snadno dostupné pro všechny účastníky a bude poskytovat individuální podporu a poradenství ve všech oblastech dle specifických potřeb CS. Cílem je uplatnění min. 26% účastníků projektu.

 

 1. Představení projektu

Projekt Šance pro Děčínsko je zaměřen na Vaše vzdělávání a zvýšení kvalifikace s možností dalšího uplatnění na trhu práce.

 

 1. Obsah projektu

Vstupem do našeho projektu se začleníte do různých, provázaných aktivit, které by pro Vás měly být přínosem pro další uplatnění v profesním životě.

Během celého projektu máte možnost individuálního poradenství a čerpání doprovodných opatření, tzv. přímé podpory.

Jako první společná aktivita je Pracovně osobnostní diagnostika a následný Motivační vzdělávací program.

Na tyto vzdělávací aktivity je povinná účast vzhledem k tomu, že na základě získaných poznatků o Vás, budeme stavět naši další vzájemnou spolupráci.

Následuje možnost nástupu na různé rekvalifikace, na praxe či ochutnávky zaměstnání a následné uplatnění na trhu práce.

 

 1. Aktivity projektu

Vstupní sezení

Vstupní sezení je Vaše první aktivita v tomto projektu.

Cílem je Vás informovat o obsahu projektu, o jeho přínosu a pravidlech, budete informováni o Vašich právech a povinnostech. V neposlední řadě zde budete mít prostor na případné dotazy a návrhy ohledně dalších možností v tomto projektu, abychom se co nejlépe přiblížili Vašim představám.

 

Pracovně osobností diagnostika

Obsahem této aktivity je rozbor příčin Vašeho momentálního stavu nezaměstnanosti a Vašich případných předpokladů ke zlepšení dané situace.

Individuální plán rozvoje je základním kamenem naší spolupráce. Na základě tohoto plánu, společně naplánujeme konzultace s individuálním poradcem, nebo odborným poradcem.

 

Motivačně vzdělávací program

Obsahem motivačního bloku jsou orientace na trhu práce, motivace, rozvoj Vašich sociálních a komunikačních schopností, právního a finančního povědomí.

 • Vzdělávací modul je zaměřený na Vaši motivaci k dalšímu vzdělávání, jeho zahájení nebo dokončení. Dále na realizaci rekvalifikačních a obdobných kurzů.
 • Modul počítačové gramotnosti je zaměřen na Vaše zdokonalení se v oblasti obsluhy PC.
 • Odpolední klub bude probíhat jednou týdně a dále dle Vašich požadavků či potřeb.

Obsah odpoledního klubu bude realizován formou setkávání se s ostatními účastníky, diskuzí na různá témata, workshopy se zajímavými lidmi, ukázkami lektorské činnosti, zdokonalováním se v obsluze PC a podobně. Bude-li z Vaší strany o aktivity Odpoledního klubu zájem, je možné jeho pokračování i po skončení motivačně vzdělávacího programu.

 

Rekvalifikace, praxe, ochutnávka zaměstnání

V následujícím období se máte možnost zúčastnit rekvalifikace. Budete si moci rozšířit Vaše vzdělání, nebo se přesměrovat novým vzděláním a nově nabytými znalostmi, na jiný obor. 

V průběhu projektu si můžete zvolit rekvalifikační kurz, který zvýší Vaše šance na získání uplatnění na trhu práce.

Jste-li evidován/a na úřadu práce jako „uchazeč o zaměstnání“, máte kromě čerpání doprovodných opatření nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu průběhu rekvalifikace.

Praxe – výstupem je osvědčení o absolvování praxe, které můžete doložit budoucímu zaměstnavateli. Výhodné zejména pro absolventy, kteří nemají dosud žádnou praxi v zaměstnání.

Ochutnávka – krátkodobá aktivita, kdy máte možnost vyzkoušet si případnou pracovní pozici, o kterou byste měli zájem.

Na základě těchto aktivit budeme společně hledat uplatnění do nového zaměstnání pro 15 účastníků projektu.

V uvedené tabulce je přehled možných rekvalifikací, jsme schopni Vám zajistit i jiné rekvalifikace, dle Vašich potřeb.

 

1.)  Administrativní pracovník/pracovnice 16.) Obsluha motovozíku (VZV)
2.)  Asistent-ka 17.) Obsluha křovinořezu
3.)  Kadeřnické a holičské práce 18.) Obsluha motorové pily
4.)  Kosmetické služby 19.) Svářeč
5.)  Hospodyně 20.) Základy obsluhy osobního počítače
6.)  Manikúra a nehtová modeláž 21.) Základy podnikání
7.)  Masér/masérka pro sportovní a rekondiční masáže

mimo oblast zdravotnictví

22.) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
8.)  Pedikúra včetně nehtové modeláže 23.) Počítačový grafik
9.)  Vizážistka a barvové poradenství 24.) Programátor www aplikací
10.) Osobní asistent v sociálních službách 25.) Projektový manažer
11.) Vazba a aranžování květin    26.) Účetnictví s využitím výpočetní techniky
12.) Pečovatel/ka o děti ve věku 3 -15 let    27.) Pracovník grafického studia
13.) Řízení motorových vozidel (sk. C, D, E a T)    28.) Personalista
14.) Jeřábník / vazač    29.) Kuchařské práce
15.) Údržba zeleně    30.) Lakýrník

 

Na základě absolvovaného rekvalifikačního kurzu, popřípadě výstupu z Pracovně osobnostní diagnostiky a individuálních pohovorů lze zajistit nástup na praxi či pracovní ochutnávku u zaměstnavatele. Praxí se rozumí stáž u vybraného zaměstnavatele, dle předpokladů účastníka projektu. Praxe může být v rozsahu jednoho až několika týdnu v závislosti na zájmu a potřebách zaměstnavatele a účastníka. Pracovní ochutnávka bude realizována formou exkurze, případně zácvikem v rozsahu jednoho či několika dnů. Obě aktivity jsou sjednávány pro všechny strany jako bezúplatné.

 

Uplatnění

V průběhu projektu zajistíme pro čtvrtinu účastníků uplatnění u vybraných zaměstnavatelů, na základě výsledků přípravných rekvalifikačních kurzů, praxe a samozřejmě osobního kontaktu se zaměstnavateli.

 

 1. Doprovodná opatření

Po celou dobu projektu budete mít možnost čerpat z těchto doprovodných opatření:

 • Stravné – bude hrazeno v rámci poradenství a rekvalifikace, pokud aktivita přesáhne délku trvání 5 hodin.
 • Jízdné bude hrazeno účastníkům, kteří nemají trvalé bydliště v místě konání jednotlivých aktivit, a to ve výši 100% nákladů, které účastník vydá za cestovné (veřejná doprava).
 • Příspěvek na potvrzení o zdravotní způsobilosti pro potřeby aktivit.
 • Úhrada nákladů na péči o dítě či jinou závislou osobu (hlídání, doprovod).

Nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci předložíte doklad (originál) o zaplacení nákladů k proplacení přímé podpory, kompetentní osobě v projektu, která Vám tyto doklady proplatí. Příspěvky budou proplaceny oproti doloženým dokladům o zaplacení.

 

 1. 5. Práva a povinnosti účastníka projektu:
 • Nastoupíte dle harmonogramu a rozvrhů jednotlivých aktivit na dohodnuté aktivity projektu.
 • Pracovně osobnostní diagnostika a Motivační vzdělávací program, jsou pro Vás, na základě sepsané dohody, povinné.
 • Po vyplnění a podpisu Individuálního plánu rozvoje, máte za povinnost tento IPR dodržovat.
 • Je vhodné předem omluvit svoji neúčast na aktivitách projektu, povinně však nejdéle do tří dnů od zahájení určité aktivity. Omluvu a důvod absence oznámíte konkrétní kontaktní osobě, či lektorovi. V případě uchazečů o zaměstnání, evidovaných na Úřadu práce, též zprostředkovateli ÚP.
 • Bude-li třeba k výkonu aktivit předložit doklad o vzdělání, výpis z Rejstříku trestů nebo záznam lékařské prohlídky, jste povinni jej doložit v dostatečném předstihu.
 • Je povinností každého účastníka projektu, nahlásit jakoukoli změnu kontaktním osobám v projektu /změna bydliště, zaměstnání atd./.
 • Dále spolupracovat při vyhodnocení absolvované aktivity v projektu.

 

 1. Povinnost realizátora projektu:

–      Naší povinností je vyjít vstříc účastníkovi v jeho reálných požadavcích /rekvalifikace, praxe…/

–      Seznámit účastníka s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, mající vztah k aktivitám projektu. Zajistit jeho bezpečnost a ochranu zdraví během doby účasti v projektu.

–      Proplacení doprovodných opatření na základě podložených, prokazatelných originálních dokladů.

–      Používat údaje o účastníkovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.