JEDEME K VÁM

registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00315

(Shrnující informace)

 

Zahájení realizace: 01. 05. 2012, ukončení realizace: 30. 04. 2014

Místo realizace: Ústecký kraj

Výše schválené dotace: 5 877 847,60 Kč; výše vyčerpané dotace: 5 738 847,10 Kč

Cílová skupina: Uchazeči/ky o zaměstnání: FO pečující o dítě ve věku do 15 let a FO do 25 let

Cíl projektu: Poskytnout vybraným účastníkům z cílových skupin, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit podobných aktivit mimo své bydliště, komplexní služby v oblasti poradenství, vzdělávání a asistenční podpory v oblasti trhu práce a zvýšit dostupnost těchto služeb prostřednictvím MOBILNÍHO JOB CENTRA.

 

Realizace klíčových aktivit

 1. Příprava a řízení projektového týmu

Realizace: 05/2012 – 04/2014

PT byl tvořen 5 experty: manažer projektu, finanční manažer, manažer mobilního JOB CENTRA/specialista trhu práce, organizační pracovník/asistent a osobní  poradce. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Příprava a vybavení Mobilního JOB CENTRA

Realizace: 06/2012 – 07/2012

V rámci KA bylo vybaveno mobilní pracoviště, proběhl nákup výpočetní techniky (VŘ) a byly zajištěny prostory ve v\tipovaných oblastech, kam MJC bylo připraveno dojíždět za účastníky. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Výběr účastníků do jednotlivých běhů projektu

Realizace: 07/2012 – 11/2012 a 01/2013

Cíl: 80 účastníků, tj. dohod o účasti v projektu, výstup: 87 dohod o účasti v projektu, z toho 51 osob pečujících o děti do 15 let a 36 osob do 25 let. V průběhu projektu podpořeno 86 osob. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Mobilní JOB CENTRUM

Realizace: 09/2012 – 02/2014

V rámci aktivity proběhly vždy realizace dvou částí: 1. Motivační (vstupní modul, diagnostický modul, Modul rozvoje schopností pro TP a Modul orientace na TP). 2.část byla podpůrná, kdy se projektový tým do daných lokalit vracel za účastníky a udržoval jejich motivaci a aktivitu. KA proběhla v 5 místech: Bílina, Duchcov, Krupka, Osek, Dubí. Cílem bylo zapojit 80 účastníků do Modulu rozvoje schopností pro TP a získat 72 osvědčení, překročeno – vstup: 84, osvědčení: 81*; do Modulu orientace na TP zapojit 72 účastníků a získat 65 osvědčení, překročeno – vstup: 79, 79* osvědčení. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Rekvalifikační kurzy

Realizace: 09/2012 – 04/2014

Cíl: zapojení min. 50 účastníků, osvědčení 45. Proběhlo 23 typů rekvalifikačních kurzů, do nichž se zapojilo 57 účastníků. Kurz úspěšně dokončilo 51* účastníků, kteří získali osvědčení a zvýšili si tak svou kvalifikaci. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Odborné praxe

Realizace: 10/2012 – 04/2014

Cíl: zapojit 20 účastníků, poznat nároky a požadavky daného pracovního místa, osahání si nové pozice, poznání systému, organizace práce a pracovní doby. Praktické stáže se zúčastnilo 22 účastníků, někteří opakovaně (v rámci dvou kurzů). KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Podpora uplatnění na trhu práce

Realizace: 09/2012 – 04/2014

Cíl: umístit na TP min. 41 účastníků, z toho 12 pracovních míst podpořit příspěvkem na mzdové náklady – nová PM a 29 umístit bez dotace. Výstup: Umístěno 48 účastníků, z toho 33 bez podpory dotace (32 NM a 1 OSVČ), 15 účastníků umístěno na DM (12 DM a 3x náhrada na DM). Vzniklo 12 nových pracovních míst. Došlo k navýšení MI. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Individuální podpora a poradenství

Realizace: 07/2012 – 04/2014

Individuální poradenství mělo 3 pilíře: individuální podpora, poradenství poskytované odbornými konzultanty a činnost Mobilního JOB CENTRA. IP využilo 703 účastníků. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Zabezpečení a redistribuce doprovodných opatření

Realizace: 08/2012 – 04/2014

Cíl: vytvoření rovných příležitostí k účasti v projektu a podpora účastníků při aktivitách. Poskytováno bylo cestovné, stravné a příspěvky na jiné náklady (zdravotní prohlídky, správní poplatky). Vyčerpáno cca 94%, nejvíce na dotovaná místa, stravné, minimálně byl čerpán příspěvek na hlídání dětí (bohužel ze strany cílové skupiny nebyl zájem o tuto formu pomoci účastníkům). Klíčová aktivita proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Publicita projektu

Realizace: 05/2012 – 04/2014

Opatření byla zaměřena na účastníky (jejich získání), informování o projektu (tisk, veřejnost, ÚP, ZoZ,

UoZ a zaměstnavatele), řídila se dle pravidel pro publicitu a byla financována z nepřímých nákladů. Byly vytvořeny: samolepky, letáčky, brožury, plakáty, vizitky, propisovací tužky, výuková skripta. V průběhu projektu proběhl seminář (28.11.2012). Informace byly vloženy na webové stránky o projektu, a na www. esfcr.cz a na různé portály spolupracujících subjektů v jednotlivých městech.

Články v tisku: Bílinský zpravodaj, Radnice města Krupky, Osecké noviny, Dubský zpravodaj, REGIO, REGIO 04/2014 (závěrečná zpráva). Plakáty byly vyvěšeny v místech realizace a na KoP ÚP v Teplicích a v každém místě realizace. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Monitoring projektu

Realizace: 05/2012 – 04/2014

Pravidelné porady, vykazování MI prostřednictvím tabulek a databází, plánování a kontrola zajištění aktivit, příprava a realizace, zpětná vazba. Součástí bylo zpracování ZZRP, PMZ a MMZ, ZMZ a předložení ŘO MPSV ČR ke kontrole a proplacení částí dotace. Od počátku realizace byl vnitřním kontrolním systémem zaručen pravidelný monitoring, zejména splnění stanovených indikátorů
a plánovaných výsledků projektu. Při realizaci došlo k několika nepodstatným změnám v HRG a rozpočtu projektu, které neměly negativní vliv na splnění plánovaných výstupů, naopak přispěly k dosažení stanovených cílů a vyšší efektivitě při podpoře CS.

 1. 04. 2013 proběhla kontrola projektu zaměřená na obsahovou a finanční stránku projektu.

KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

Kód Název Jednotka Původní cílová hodnota Dosažená hodnota
07.01.00 Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem PM 12,00 12,00
07.41.00 Počet podpořených osob Počet osob 80,00 86,00
07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem Počet osob 182,00 211,00

 Vývoj monitorovacích indikátorů

 

 1. Závěr projektu

Realizace: 04/2014

V závěru projektu proběhl audit, který provedl nezávislý auditor. Při realizaci projektu a jeho finančního řízení nebyly shledány žádné nedostatky. Projekt byl řádně ukončen k 30. 04. 2014. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

Inovativnost projektu: Inovace byla především v mobilnosti aktivit realizovaných prostřednictvím JOB CENTRA, které za účastníky dojíždělo do místa bydliště a účastníci nemuseli za aktivitami vyjíždět do okresního města. V této souvislosti účastníci vykazovali vyšší zájem o KA, aktivněji se zapojovali a využívali možností (poradce, počítače, poradenství).

 

Udržitelnost projektu: Projektové aktivity jsou nadále přenositelné, jak do dalších projektů, tak i formou poskytovaných služeb a navázané spolupráce s ostatními zapojenými subjekty (zaměstnavateli, KoP ÚP, OHK apod.)

 

Celkový závěr:  

Grantový projekt JEDEME K VÁM realizovala společnost ExVA s.r.o. se sídlem v Teplicích. Při naplňování stanovených cílů bylo postupováno v souladu s předloženou projektovou žádostí a schválenou podporou poskytovatele. Vynaložené finanční prostředky byly vynaloženy řádně a efektivně k dosažení cílů projektu. Všechny stanovené cíle byly dosaženy a monitorovací indikátory splněny.