IMPULS

registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/75.00017

(Shrnující informace)

 

Zahájení realizace: 01. 05. 2012, ukončení realizace: 30. 04. 2014

Místo realizace: Ústecký kraj, okres Teplice

Výše schválené dotace: 4 959 227,36 Kč; výše vyčerpané dotace: 4 814 463,91 Kč

Cílová skupina: Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní

Kvalifikace

 

Cíl projektu: Poskytnout vybraným účastníkům z cílové skupiny komplexní služby v oblasti poradenství, vzdělávání a asistenční podpory v oblasti trhu práce a zvýšit dostupnost těchto služeb prostřednictvím JOB POINTU, který svou snadnou dostupností a poskytováním individuální podpory přispěje ke zvýšení schopností účastníků získat pracovní uplatnění.

 

Realizace klíčových aktivit

 

 1. Příprava a řízení týmu

Realizace: 05/2012

PT byl tvořen 4 experty: manažer projektu, finanční manažer, organizační pracovník, specialista trhu práce a odborní konzultanti. KA proběhla dle HRG po dobu prvních 14 dní, splněna v plném rozsahu dle popisu jednotlivých bodů v projektové žádosti.

 

 1. Příprava JOB POINTu, zajištění vybavení, příprava vzdělávacích aktivit

Realizace: 06/2012 – 07/2012

V rámci KA bylo vybaveno dostupné místo pro účastníky, k dispozici prostory, vybavení, počítače a především pracovníci týmu dle potřeb účastníků. V rámci této KA vznikla poradna EURO JOB. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu dle popisu jednotlivých bodů v projektové žádosti.

 

 1. Výběr účastníků do projektu

Realizace: 07/2012 – 10/2013

Cíl: 50 účastníků, tj. dohod o účasti v projektu, výstup: 71 dohod o účasti v projektu, z toho 25 žen a 46 mužů. V průběhu projektu podpořeno 71 osob. Účastníci byli vybíráni postupně do 5. běhů. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu dle popisu jednotlivých bodů v projektové žádosti.

 

 1. Úvodní modul

Realizace: 10/2012, 1/2013, 4/2013, 7/2013, 10/2013

V rámci této KA byla nastavena forma spolupráce mezi týmem a účastníky a jednalo se o prvotní motivaci a aktivizaci účastníků. Doba realizace 1 den, zajištěn pracovníky týmu, absolvovalo 69 účastníků. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu dle popisu v projektové žádosti.

 

 1. Pracovně osobnostní diagnostika

Realizace: 10/2012, 1/2013-2/2013, 4/2013, 7/2013, 10/2013

Cílem aktivity bylo poznání potřeb, schopností a možností účastníků, zajištěna pracovníky týmu (psychologem), výstupem byla zpráva z pracovní diagnostiky a IPR, který byl následně průběžně doplňován na základě splnění/absolvování jednotlivých daných mezníků. Absolvovalo 40 účastníků. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Skupinová část – Modul pozitivní motivace

Realizace: 10/2012 – 11/2012, 2/2013, 4-5/2013, 7/2013, 10-11/2013

Skupinová práce s účastníky v rozsahu 10 dní, zajištěno pracovníky týmu. Absolvovalo 59* účastníků.

KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Individuální část – samostatní práce s účastníky – Modul IMPULS

Realizace: 11-12/2012, 2-3/2013, 5-9/2013, 11-12/2013, 1/2014

Podpora účastníků v jejich samostatné práci v terénu, poskytování individuálního poradenství směřujícího k úspěchu na trhu práce, absolvovalo 57 účastníků. Zajištěn týmem. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Modul rekvalifikací

Realizace: 10/2012 – 04/2014

Proběhlo 16 typů rekvalifikačních kurzů, do nichž se zapojilo 39 účastníků. Kurz úspěšně dokončilo 38* účastníků, kteří získali osvědčení a zvýšili si tak svou kvalifikaci. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Modul praxí a ochutnávek

Realizace: 10/2012 – 04/2014

V tomto modulu měli účastníci možnost přímého kontaktu se zaměstnavateli, osahání si pracovního místa a v některých případech i možnost pracovní místo na základě pozitivních zkušeností získat. Cílem bylo zapojení 15 účastníků do praxí, absolvovalo 17; 15 účastníků zapojit do krátkodobé ochutnávky práce, absolvovalo 16 a součástí byly i exkurze u zaměstnavatelů nebo na místech, kde byla nabízena pracovní místa. Exkurzí se uskutečnilo 5 (pro každý běh 1x) a zúčastnilo se jich 23 účastníků. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

 

 1. Individuální poradenství

Realizace: 08/2012 – 03/2014

Individuální poradenství mělo 4 pilíře: individuální podpora, poradenství poskytované odbornými konzultanty, činnost JOB Point a poradna EURO JOB. IP využilo 1155 účastníků. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Zprostředkování zaměstnání

Realizace: 10/2012 – 04/2014

Cíl: umístit na TP min. 34 účastníků, z toho 16 pracovních míst podpořit příspěvkem na mzdové náklady – nová PM a další 3 nová pracovní místa zajistit bez dotace a 2 OSVČ. Další účastníky uplatnit na uvolněná pracovní místa. Výstup: Umístěno 38 účastníků. Nepodařilo se nám zajistit 2 OSVČ, ale umístili jsme 5 účastníků na nové pracovní místo bez dotace. Bez dotace tedy bylo umístěno 19 účastníků, z toho 5 na nová PM a 14 na uvolněná PM. Vzniklo 16 nových pracovních míst, na které bylo umístěno 19 účastníků. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Poradna EURO JOB

Realizace: 10/2012 – 03/2014

Nový prvek v práci s cílovou skupinou. Jednalo se o nabídku pracovních příležitostí v přilehlých oblastech EU, zejména v oblasti SRN. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Poskytování přímé podpory účastníkům

Realizace: 10/2012 – 04/2014

Cíl: vytvoření rovných příležitostí k účasti v projektu a podpora účastníků při aktivitách. Poskytováno bylo cestovné, stravné a příspěvky na jiné náklady (zdravotní prohlídky, správní poplatky). Vyčerpáno cca 95%, nejvíce na dotovaná místa, stravné, cestovné. Účastníci z této CS nežádali o příspěvek na hlídání dětí, zpravidla byli dosud bezdětní (oproti předpokladu v žádosti nečerpáno). Klíčová aktivita proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

 

 1. Monitoring a publicita projektu

Realizace: 05/2012 – 04/2014

Pravidelné porady, vykazování MI prostřednictvím tabulek a databází, plánování a kontrola zajištění aktivit, příprava a realizace, zpětná vazba. Součástí bylo zpracování ZZRP, PMZ a MMZ, ZMZ a předložení ŘO MPSV ČR ke kontrole a proplacení částí dotace. Od počátku realizace byl vnitřním kontrolním systémem zaručen pravidelný monitoring, zejména splnění stanovených indikátorů a plánovaných výsledků projektu. Při realizaci došlo k několika nepodstatným změnám v HRG a rozpočtu projektu, které neměly negativní vliv na splnění plánovaných výstupů, naopak přispěly k dosažení stanovených cílů a vyšší efektivitě při podpoře CS.

 

V projektu došlo k jedné podstatné změně, která se týkala zrušení rozložení poměru MI na ženy/muži a zrušení poradny EURO JOB jako inovativního prvku, neboť poskytovateli nelze na tento produkt poskytnout licenci. 06.08.2013 – 26.08.2013 proběhla kontrola projektu zaměřená na obsahovou a finanční stránku projektu. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

* Počet úspěšných absolventů kurzů

 

V rámci publicity byla opatření zaměřena na účastníky (jejich získání), informování o projektu (tisk,  veřejnost, ÚP, ZoZ, UoZ a zaměstnavatele), řídila se dle pravidel pro publicitu a byla financována z nepřímých nákladů. Byly vytvořeny: samolepky, letáčky, brožury, plakáty, vizitky, propisovací tužky, diáře, klíčenky, baťůžky, výuková skripta. V průběhu projektu proběhly 2 semináře (28.11.2012, 30.04.2014). Informace byly vloženy na webové stránky o projektu, a na www. esfcr.cz a na různé portály spolupracujících subjektů v jednotlivých městech. Vždy v rámci Úvodního modulu byli účastníci seznámeni poutavou formou o ESF, pomoci EU a základních informacích o OP LZZ, následně vždy v každém běhu proběhla soutěž o EU a nejlepší účastníci byli oceněni drobnými propagačními předměty.

 

Články v tisku: REGIO 09/2012 (zahájení projektu), REGIO 04/2013 (průběh projektu) REGIO 04/2014 (závěr projektu). Plakáty byly vyvěšeny v místech realizace a na KoP ÚP v Teplicích a v každém místě realizace.

 

Obecně: V rámci všech aktivit byli účastníci informováni o financování projektu z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ, tuto informaci jsme vložili na každý dokument využitý v projektu a současně tuto informaci předávali i ústně pracovníci týmu či dodavatelé služeb. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu dle projektové žádosti.

 

 1. Závěr projektu

Realizace: 04/2014

V závěru projektu proběhl audit, který provedl nezávislý auditor. Při realizaci projektu a jeho finančního řízení nebyly shledány žádné nedostatky. Projekt byl řádně ukončen k 30. 04. 2014. V rámci ukončení práce s účastníky jsme v každém běhu využili pro zjištění zpětné vazby dotazníky spokojenosti. V závěrečném období byly tyto dotazníky vyhodnoceny (závěry z nich vždy využíváme při přípravě dalších projektů, nebo pro zlepšení dané aktivity), jedná se o evaluaci vlastních i dodaných aktivit. KA proběhla dle HRG, splněna v plném rozsahu.

Inovativnost projektu: Inovace byla především v individuálním přístupu ke každému jednotlivci v rámci aktivit realizovaných a podporovaných prostřednictvím poradny EURO JOB a JOB POINTu, který mohli účastníci navštěvovat a využívat dle své potřeby (jednalo s o nabídky práce nejen v ČR, ale také v přilehlých oblastech v rámci EZ, zejména SRN). V této souvislosti účastníci vykazovali vyšší zájem o KA, aktivněji se zapojovali a využívali možností (poradce, počítače, poradenství).

Udržitelnost projektu: Projektové aktivity jsou nadále přenositelné, jak do dalších projektů, tak i formou poskytovaných služeb a navázané spolupráce s ostatními zapojenými subjekty (zaměstnavateli, KoP ÚP, OHK apod.)

 

Celkový závěr:

Grantový projekt IMPULS realizovala společnost ExVA s.r.o. se sídlem v Teplicích. Při naplňování stanovených cílů bylo postupováno v souladu s předloženou projektovou žádostí a schválenou podporou poskytovatele. Vynaložené finanční prostředky byly vynaloženy řádně a efektivně k dosažení cílů projektu. Všechny stanovené cíle byly dosaženy a monitorovací indikátory splněny.